• Home
  • Stypendia Wędkarskie
Stypendium - Fundacja Szpan Fishing

Stypendia Wędkarskie

19/09/2022 admin Wyłączone

Dołącz do darczyńców i wesprzyj ten szczytny projekt, dający wielu dzieciom oraz młodzieży szanse na rozwój swoich pasji nie tylko związanych z wędkarstwem, ale sportem i nauką. Stypendia są przyznawane uzdolnionym dzieciom, które wyróżniają się nie tylko w czasie zajęć szkolnych, ale i poza nimi, zwłaszcza w czasie aktywności związanych z wędkarstwem. Nie chcemy jednak ograniczać się tylko do naszego hobby, naszą misją jest również pomoc młodzieży w pogłębianiu wiedzy oraz rozwoju wielu zainteresowań, które w przyszłości mogą stać się ich główną drogą zawodową. Wierzymy, że wsparcie finansowe może być jedną z wielu form pomocy.

Zanim jednak wybrane dziecko otrzyma wędkarskie stypendium musi spełnić kilka poniższych warunków:

  1. Być uczniem szkoły podstawowej, średniej lub uczelni wyższej

  2. Być członkiem PZW lub Stowarzyszenia/Podmiotu Wędkarskiego

  3. Regularnie uczęszczać na zajęcia akademii, szkółek wędkarskich lub brać czynny udział w innych aktywnościach wędkarskich w tym sportowych

  4. Posiadać co najmniej dobrą ocenę z języka obcego

  5. Posiadać pisemną rekomendację od Dyrektora Szkoły lub Nauczyciela Prowadzącego

  6. Posiadać pisemną rekomendację od Prezesa Koła PZW lub innego Stowarzyszenia/Podmiotu związanego z wędkarstwem

Warunki wypłaty Stypendium

  1. Stypendium wybranej osobie nie może być wypłacane z góry, lecz dopiero po pełnym roku szkolnym lub czasie wcześniej ustalonym, nie krótszym niż 6 miesięcy (słownie: sześć miesięcy) oraz spełnieniu powyższych warunków. 

  2. Wysokość wcześniej ustalonego Stypendium może być wypłacone w comiesięcznych transzach do wyczerpania ustalonej kwoty lub jednorazowo, jako jedna transza wcześniej ustalonej wysokości.

  3. Stypendium może być przeznaczone tylko na:

     * przybory, materiały szkolne
     * szkolenia, kursy
     * sprzęt niezbędny do uprawiania sportu lub wędkarstwa
     * wyjazdy sportowe, głównie związane ze startem w zawodach wędkarskich
     * poszerzanie swoich kwalifikacji oraz rozwój edukacyjny
     * niezbędną odzież i obuwie