Statut Fundacji

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

1. Fundacja Szpan Fishing, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez Radosława Witólskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza: Zbigniewa Popłonkowskiego w Kancelaria Notarialna S.C. mieszcząca się przy ul. Żołnierzy Wyklętych 20B lok.U4; 09-100 Płońsk, w dniu: 12.08.2022r.

§2

1. Siedzibą Fundacji są Marki.

2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, biura realizujące jej cele statutowe w kraju i zagranicą.

5. Fundacja w zakresie niezbędnym dla realizacji celów statutowych może zatrudniać pracowników oraz tworzyć Biura.

 

§3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do Spraw Oświaty i Wychowania

 

§4

1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

  

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

 

§5

1. Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej przez przyznawanie stypendiów wędkarskich i udzielanie pomocy społecznej na zasadach ujętych w Regulaminie Fundacji.

2. Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju dzieci, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw edukacyjnych oraz charytatywnych.

3. Wspieranie działalności edukacyjnej, kulturalnej oraz społecznej, w szczególności poprzez wędkarstwo.

4. Wspieranie i promocja rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży, w szczególności poprzez edukację wędkarską.

5. Wspieranie i promocja zdrowego trybu życia, a w szczególności wszelkich aktywności związanych z wędkarstwem.

6. Wspieranie dzieci i młodzieży w edukacji oraz zwiększanie ich szansy na rozwój osobisty i zawodowy.

7. Prowadzenie działań służących wyrównywaniu szans grup i osób słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem.

8. Prowadzenie, organizacja szkoleń i warsztatów z mediów społecznościowych, marketingu, fotografii oraz produkcji filmowej, a także innych dziedzin związanych z wędkarstwem lub przyrodą mających na celu przekazanie niezbędnej wiedzy ułatwiającej rozwój zawodowym, jak i personalny w szczególności powiązany z branżą wędkarską.

9. Prowadzenie szkoleń i warsztatów mających na celu promocję nowoczesnego wędkarstwa zgodnego z poszanowaniem przyrody.

10. Promocja wędkarstwa sportowego opartego na zasadzie „złów i wypuść” oraz szeroko rozumianej etyce wędkarskiej.

11. Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego w szczególności rzek i jezior.

12. Kształtowanie oraz promocja nowoczesnych postaw wędkarskich zgodnych z  poszanowaniem przyrody oraz jej ochroną.

13. Rozwój i ochrona łowisk będących pod opieką Fundacji, w jej posiadaniu lub dzierżawie, które mogą również służyć, jako miejsce szkoleń i edukacji.

§6

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

   a.   organizowanie i udział w imprezach wspierających wędkarstwo oraz jego rozwój

   b.   organizowanie imprez i zawodów wędkarskich

   c.    prowadzenie oraz organizacja warsztatów i szkoleń edukacyjno-wędkarskich

   d.   organizowanie plebiscytów wyłaniających firmy, instytucje lub osoby prywatne najprężniej działające na rzecz ochrony środowiska, rozwoju i promocji wędkarstwa lub samej fundacji, jak i jej celów

   e.   organizowanie imprez, zawodów, plebiscytów w celu pozyskania środków na realizację celów fundacji

   f. promocja działań fundacji oraz jej celów przez udział w spotkaniach, targach, imprezach sportowych, zawodach wędkarskich w kraju i za granicą

   g.   propagowanie wędkarstwa oraz postaw proekologicznych w szkołach podstawowych, szkołach średnich i wyższych

  h.   współpraca z instytucjami, samorządami, organizacjami pozarządowymi oraz firmami

   i. kupno, dzierżawa i użytkowanie jezior, rzek, łowisk w celu ich rozwoju i ochrony oraz prowadzenia na nich lub w ich otoczeniu zajęć edukacyjno-szkoleniowych

   j. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych

   k.    produkcja i emisja materiałów filmowych w zakresie realizacji celów statutowych

   l. fundowanie stypendiów, uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin najbardziej potrzebujących.   

  

§7 

1. Dla osiągnięcia celu Fundacja może wspierać organizacyjnie i materialnie inne osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, których działalność jest zbieżna z celem Fundacji 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

 

§8

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (tysiąca złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 

§9

1. Przychody Fundacji pochodzą z:

   a. darowizn, spadków, zapisów,

   b. dotacji i subwencji od osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych

   c. odsetek z lokat kapitałowych i papierów wartościowych, a także odsetek bankowych i innych dochodów od posiadanego kapitału

   d. zbiórek publicznych i dochodów z imprez publicznych organizowanych przez lub na rzecz Fundacji

   e. odsetek i lokat bankowych

§10

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 

§11

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

 Rozdział IV. Władze Fundacji

 

§12

Władzami Fundacji są:

   a. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,

   b. Ponadto w przyszłości może zostać powołana Rada Fundacji lub inne organy kontrolno-opiniujące działania Fundacji lub pełniące funkcje doradcze.

 

Zarząd Fundacji

 

§13

1. W skład Zarządu wchodzi od jednej do osób. Członkowie Zarządu są powoływani przez Fundatora na czas nieoznaczony i mogą być przez niego w każdym czasie odwołani. Powołanie członka Zarządu wymaga pozytywnej rekomendacji Fundatora. Fundator może odmówić rekomendacji kandydatom do każdego wolnego stanowiska. Dodatkowym członkiem Zarządu może być również Prezes Honorowy Fundacji, powołany przez Fundatora, Drugiego Prezesa, Trzeciego prezesa i Zarząd poprzez głosowanie i wybór zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, w tym prezesa lub wiceprezesa Zarządu lub Radę Fundacji poprzez głosowanie i wybór zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków.

2. Prezesem Zarządu jest Fundator zwanym dalej Pierwszym Prezesem Zarządu, a jego kadencja jest nieokreślona w czasie.

3. Kadencja Pierwszego Prezesa Zarządu będącego jednocześnie Fundatorem może dobiec końca na jego własne życzenie w formie pisemnego oświadczania lub śmierci, wówczas Prezesem Zarządu zwanym dalej Drugim Prezesem Zarządu, zostaje osoba wskazana przez Fundatora lub Wiceprezes, jeżeli powodem zakończenia kadencji Pierwszego Prezesa Zarządu (Fundatora) jest nagła jego śmierć.

4. Kadencja oraz decyzyjność Drugiego Prezesa Zarządu w kwestii kadencji oraz powoływania członków Zarządu podlega takim samym prawom i zasadom, jak w przypadku Pierwszego Prezesa Zarządu i jest opisana w § 13 ust.1; ust.2; ust. 3

5. Po wyczerpaniu powyższych możliwości na skutek nagłej śmierci Pierwszego Prezesa oraz jego Wiceprezesa, kolejnego Prezesa Zarządu wybiera Zarząd, jednak Drugi Prezes Zarządu wybrany w takich okolicznościach nie podlega zasadom opisanym w § 13 ust.4 wówczas zastosowanie mają poniższe punkty i jest on traktowany, jako Trzeci Prezes Zarządu.

6. Każdy kolejny Prezes Zarządu powoływany jest przez Zarząd lub Radę Fundacji o ile taka będzie wówczas istniała.

7. Kadencja Trzeciego Prezesa Zarządu, jak i kolejnych Prezesów upływa po trzech latach i może być przedłużona na kolejne lata w drodze wyboru przez Zarząd lub Radę Fundacji o ile taka będzie wówczas istniała.

8. Kadencja każdego kolejnego Zarząd powołanego przez Drugiego, Trzeciego i kolejnego Prezesa Zarządu Fundacji, upływa po trzech latach.

9. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

10. O wyborze członków kolejnego Zarządu po odejściu Pierwszego Prezesa Zarządu (Fundatora) oraz Drugiego Prezesa Zarządu decyduje ustępujący Zarząd lub Rada Fundacji o ile taka będzie wówczas istniała.

11. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

   a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu lub Rady Fundacji o ile taka będzie istniała,

   b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

   c. śmierci członka Zarządu,

   d. odwołania przez Pierwszego lub Drugiego Prezesa Zarządu, po ich ustąpieniu przez Zarząd Fundacji w drodze głosowania zwyczajną różnicą głosów lub Radę Fundacji o ile będzie istniała, w drodze głosowania zwyczajną różnicą głosów.

 

§14

1. Członków pierwszego składu Rady powołuje Pierwszy Prezes Zarządu (Fundator), w przypadku jego odejścia ze stanowiska, robi to Drugi Prezes Zarządu lub Zarząd w przypadku odejścia ze stanowiska Drugiego Prezesa Zarządu. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

2. Rada Fundacji w przypadku jej powołania oraz po odejściu Pierwszego Prezesa Zarządu (Fundatora) oraz Drugiego Prezesa Zarządu przejmuje wszelkie funkcje związane z wyborem członków Zarządu oraz Prezesa Zarządu.

 

§15 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy:

   a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

   b. realizacja celów statutowych,

   c. sporządzanie planów pracy i budżetu,

   d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

   e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

   f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

   g. przyjmowanie darowizn, subwencji, spadków i zapisów

   h. zarząd majątkiem Fundacji,

 

§16

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub z tytułu pełnienia tych funkcji mogą być wynagradzani.

 

§17

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną lub za pomocą innych komunikatorów, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, w tym prezesa lub wiceprezesa Zarządu, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

5. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć za pośrednictwem telefonu konferencyjnego, podobnego urządzenia telekomunikacyjnego lub innych komunikatorów, które umożliwiają wszystkim osobom uczestniczącym w posiedzeniu wzajemne wysłuchanie się. W celu ustalenia, czy na posiedzeniu jest wymagane kworum uznaje się, że uczestnictwo, o którym mowa powyżej, jest równoznaczne z osobistym uczestnictwem w posiedzeniu.

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

 

§18

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych oraz innych zobowiązań finansowych uprawnionych jest tylko Pierwszy Prezes Zarządu (Fundator) samodzielnie. W przypadku jego ustąpienia, prawo to należy do Kolejnego Prezesa Zarządu działającego łącznie z jednym z członków Zarządu, jeżeli Zarząd składa się z więcej niż jednej osoby.

 

Regulamin Fundacji

 

§19 

Szczegółowe zasady pracy organów Fundacji, zasad przydzielania stypendiów oraz obowiązków członków Zarządu określa Regulamin Fundacji.

  

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

 

§20

Zmian w statucie Fundacji dokonuje samodzielnie Pierwszy Prezes Zarządu (Fundator) lub w przypadku jego śmierci, Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w tym Prezesa Zarządu. Zmiana może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim. W przypadku powołania Rady Fundacji oraz po śmierci Fundatora, to Rada przejmuje możliwość dokonywania zmian w statucie Fundacji. Zmiana może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

 

§21

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Pierwszy Prezes (Fundator), po jego odejściu Zarząd lub jeżeli będzie powołana Rada, to ona podejmie tę decyzję bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

§22

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Decyzję o likwidacji podejmuje Pierwszy Prezes Zarządu (Fundator), po jego odejściu Zarząd lub Rada o ile zostanie powołana, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone na cel wskazany przez Fundatora lub w przypadku jego śmierci na rzecz działających organizacji o zbliżonych celach.